Corona en kerk

 

 

 

 

Laatste nieuws!

 

17 september 2021
De Remonstranten volgen de adviezen van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) op. Op 17 september heeft het CIO de volgende richtlijnen uitgegeven:

1.Voor de kerkdiensten geldt dat de verplichte 1,5 meter maatregel komt te vervallen. Maar het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand. Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.

2.Het coronatoegangsbewijs (CTB) dat de overheid invoert voor bepaalde evenementen en locaties is niet van toepassing op kerkdiensten.

3.CIO adviseert met nadruk om op een verantwoorde wijze als kerken hiermee om te gaan: aandacht voor kwetsbare personen of groepen van personen, die de kerkdienst willen bezoeken. Maatwerk kan hierbij een gepaste aanpak zijn.

4.Ook adviseert CIO om hierbij niet de grenzen van mogelijkheden op te zoeken en rekening te houden met de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw.

5.De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:

– handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
– thuisblijven en testen bij klachten;
– zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;
– de basisregel “verplicht 1,5 meter afstand houden” verandert in een dringend advies om gepaste afstand te houden.

6.Noodzakelijk en van groot belang is een goede ventilatie. CIO adviseert zo nodig concrete aanpassingen in een kerkgebouw uit te voeren.

 

september 2021
Remonstrantse kerkdiensten vinden weer fysiek plaats, met een beperkt aantal deelnemers.  Tegelijkertijd blijven veel gemeenten, zoals zij in coronatijd deden, hun diensten via een livestream uitzenden waardoor een hybride vorm van de dienst ontstaat. Hieronder  treft u de links naar de livestreams van gemeenten aan.

Kerkdiensten livestreams

Verschillende gemeentes streamen hun kerkdiensten. De links geleiden naar de betreffende pagina’s van de gemeente waar u kunt inloggen.

Corona – archief

De Remonstranten nemen de regelgeving rondom covid-19 (het coronavirus) zeer serieus. Wij volgen de regels die de overheid aan de bevolking meegeeft om besmetting door het virus zoveel mogelijk in de hand te houden. Voor de regels die specifiek voor kerken gelden is er overleg met de overheid via CIO (interkerkelijk overleg kerk en overheid), een soort ‘belangenvereniging’ voor kerken. De remonstranten volgen de adviezen van het CIO nauwgezet.

Lockdown

Met de toespraak van de minister president op maandag 14 december is ons land geheel in lockdown gegaan en worden we in onze bewegingsvrijheid beperkt. Kerken worden in gevolge het recht op godsdienstvrijheid steeds enigszins ontzien. Daar is en wordt in de media met regelmaat over gediscussieerd.

De meeste kerken hebben zichzelf echter óók beperkende maatregelen opgelegd, doorgaans in lijn met de adviezen van CIO (het overleg kerk en overheid) en het RIVM. Ook de Remonstranten hebben hieraan steeds van harte mee gedaan.

Advies

Nu iedereen zich aan veel strengere regels moet houden om besmetting door het virus tegen te gaan adviseert de Commissie tot de Zaken (bestuur) – in lijn met het CIO – alle remonstrantse gemeenten en predikanten dringend om vanaf nu tot en met 9 maart 2021 óók de nieuwe regels van de overheid te volgen, net zoals wij dat in maart bij de eerste lockdown hebben gedaan.

Dit betekent dat we u met klem aanraden vanaf nu tot en met Pasen 2021 geen fysieke kerkdiensten meer te houden. Een bittere pil, maar desondanks het dringend advies aan u allen gebruik te maken van de digitale mogelijkheden bij de meesten van u lokaal, maar ook op landelijke niveau inmiddels zijn ontwikkeld en beproefd.

Tegen het advies in bijeenkomen

Mocht u toch van mening zijn dat het de voorkeur heeft fysiek bijeen te komen, houdt u zich dan strikt aan de regels die de overheid stelt: maximaal 30 kerkgangers (exclusief ‘personeel’). Hierbij gelden verder alle gebruikelijke voorschriften over afstand houden, placeren, handen wassen en andere voorschriften van het RIVM. Zie ook hieronder bij protocol, regels voor remonstrantse gemeenten.

Protocol

De landelijke organisatie heeft een protocol opgesteld, waarin de belangrijkste richtlijnen voor het kerkelijk leven zijn verwoord. Deze richtlijnen zijn vrij algemeen. Elke gemeente heeft daarom een aanvullend protocol dat toegesneden is op de eigen situatie, gebouw en gemeenteleven.

Als u meer uitleg en/of onderbouwing zoekt ten aanzien van het protocol en de praktische uitvoering van een en ander tijdens kerkdiensten en evt. andere samenkomsten dan is het goed om eens een kijkje te nemen op de ‘coronapagina‘ van de PKN.

Regels voor remonstrantse gemeenten

 • Dringend advies is om geen fysieke kerkdiensten te houden; wilt u om wat voor reden dan ook toch samenkomen dan geldt dat maximaal 30 personen (exclusief betrokkenen bij de dienst) in de kerkzaal en andere binnenruimtes aanwezig mogen zijn
 • Online alternatief aanbieden i.p.v. fysieke kerkdienst heeft de voorkeur
 • Aanmelden voor kerkdiensten/activiteiten verplicht i.v.m. contactonderzoek
 • Let op triage vóór entree (check op gezondheidsklachten); desinfectie (en registratie)
 • Dragen van een mondkapje is verplicht in de binnenruimtes, zeker tot aan het moment dat je gaat zitten in de zaal
 • Afstand in de kerkzaal is 1,5 meter van elkaar
 • Dringend advies om niet te zingen tijdens de dienst, óók niet door enkele voorzangers
 • Dringend advies om géén koffie- of thee te schenken na de dienst
 • Geef de looppaden in elke richting duidelijk aan in het gebouw
 • Gesprekskringen: gezien de beperkingen die van overheidswege opgelegd zijn kunnen kringen niet meer aan huis gehouden worden. Verplaats ze naar grotere ruimtes, bijv. de kerkzaal, waar ruim afstand gehouden kan worden óf – dat heeft de voorkeur – overweeg het gesprek online voort te zetten

Avondklok

De overheid heeft een avondklok afgekondigd met ingang van zaterdag 23 januari 2021. De avondklok geldt van 21.00 uur tot 4.30 uur. Ambtsdragers en andere kerkelijke medewerkers die tijdens de avondklok-periode noodzakelijke kerkelijke activiteiten buitenshuis willen verrichten, kunnen dat doen indien zij een eigen verklaring in combinatie met een werkgeversverklaring op zak hebben.

De werkgeversverklaring mag voor een langere periode worden afgegeven. De eigen verklaring moet per situatie opnieuw worden ingevuld. Een format voor een eigen verklaring is te downloaden via de site van de Rijksoverheid.

Hieronder twee formats voor werkgeversverklaringen voor Remonstranten:

Werkgeversverklaring avondklok – voorbeeld ingevuld tbv medewerker digitale diensten
Werkgeversverklaring avondklok – voorbeeld ingevuld voor predikant

Alhoewel er bij Remonstranten binnen gemeenten over het algemeen geen sprake is van een werkgever/werknemers situatie, wordt in deze uitzonderlijke situatie het woord ‘werkgeverschap’ functioneel opgevat. (Voor kerkelijk werkers, kosters en organisten met een arbeidscontract geldt dat er wel sprake is van een werkgever/werknemers situatie.)

Het is aan de kerkenraad, als ware zij een werkgever, de afweging te maken wat noodzakelijke en dus urgente werkzaamheden zijn die geen uitstel dulden. Te denken valt aan:

 • Digitale avonddiensten: ambtsdragers en medewerkers die ervoor nodig zijn om deze te realiseren
 • Crisispastoraat
 • Voorbereidingen uitvaarten