Financien, giften en legaten

Gironummers en ANBI

trap


NL17 INGB 0006 0651 24     t.n.v. Remonstrantse Gemeente Haarlem (bijdragen, giften, orgelfonds, collectebonnen en giften bloemenfonds)

NL58 INGB 0003 638998    t.n.v. Diaconie Remonstranten Haarlem (diaconale giften)

We zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  RSIN/fiscaal nummer: 001013245. Meer informatie over de jaarrekening vindt U hier.

KVK-nummer:     75759837

Giften en legaten

Met enige regelmaat bereikt de kerkenraad de vraag; ‘Kan ik ook wat extra’s overmaken?’. Ja dat kan, en we zijn heel blij met dat extra’s! Want zo maken we samen mogelijk dat de activiteiten die u in dit programma aantreft mogelijk blijven voor leden en vrienden, nu en in de toekomst.

Er zijn vier vormen van giften:

Jaarlijkse bijdrage. Daarover krijgt u ieder jaar een brief en u kunt naar eigen inzicht een bijdrage overmaken. Houdt u daarbij in het oog dat de kosten per lid/vriend voor landelijk quotum en het gemeenteblad €50 bedragen. Dus de eerste €50 wordt niet besteed aan het in stand houden van de activiteiten.

Eenmalige gift. Dat is iets extra’s dat je een keer geeft. En zoals gezegd daar zijn we heel blij mee. Zoals bekend is de kerk een ANBI geregistreerd instelling en daarom is uw gift aftrekbaar mits het totaal van uw giften boven het drempelbedrag uitkomt.

Periodieke gift. Een periodieke gift is een bedrag dat je ieder jaar geeft. Tot 2014 moest je de periodieke gift laten vastleggen bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dat niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de betreffende instelling. Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan voorwaarden voor fiscale aftrek. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Legaat. U kunt bepaalde goederen of een som geld aan iemand of aan een instelling nalaten. Dit heet een legaat. Degene die het legaat krijgt is de legataris. De erfgenamen zijn verplicht het legaat te geven aan de legataris. Het legaat wordt dus betaald vanuit de erfenis. Wilt u iets legateren, dan neemt u een legaat op in uw testament. Let op! Er mag aan de erfenis of het legaat geen opdracht zijn verbonden.

Bronnen: www.belastingdienst.nl, www.notaris.nl, www.erfwijzer.nl