Cursussen

Overzicht 2017 – 2018

1. Dwarsgeloven, zoeken naar verbinding

Deze cursus is voor mensen die zich willen oriënteren op de vragen: ‘Geloven, wat is dat?’ en ‘Is dat iets voor mij?’. Dwarsgeloven biedt je een algemene inleiding op (christelijk) geloof en spiritualiteit. De cursus bestaat uit vier avonden waarop begrippen als godsdienst en spiritualiteit verkend worden. We onderzoeken of er in die oude verhalen en uit een christelijke traditie iets is dat je raakt, bemoedigt en uitdaagt. Dwarsgeloven is ook: zoeken naar de verbinding tussen binnenwereld en buitenwereld, tussen verleden en toekomst, tussen christelijke godsdienst en andere levensbeschouwingen/religies.

De cursus is bij voorkeur bedoeld voor mensen die pas net of nog geen lid/vriend van de Remonstranten zijn.

Leiding: mr. J.W. Nieuwenhuijsen en ds. Sabine du Croo. Jan-Willem Nieuwenhuijsen (1942) studeerde rechten, sociologie en theologie. Hij is o.a. voormalig kinderrechter, lid van de Remonstrantse Gemeente Utrecht.

Kosten voor 4 avonden: € 40,- Studenten: € 20 (inclusief werkboek, koffie/thee). Vrienden van de Remonstranten betalen alleen het werkboek.

Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.

Plaats: Remonstrantenzaal.

Tijd: maandagavond van 19.30 – 21.30 uur

Data: 6, 13, 20 en 27 november

Contactpersoon: ds. Sabine du Croo de Jongh,  e-mail: sabineducroo@gmail.com.  

 

2.  Van Hadewijch tot Hillesum, omgaan met mystieke teksten

In veel grote religies neemt mystiek een belangrijke plaats in. Daarbij gaat het om een bepaalde manier van redeneren en voelen, waarbij het logisch denken geen uitgangspunt is. Dat hoeft echter niet te leiden tot zweverigheid. Een van de grootste Nederlandstalige mystici, Hadewijch, stelt juist met nadruk dat de rede nooit verwaarloosd mag worden. Wie haar mystieke geschriften leest, ontmoet dan ook geen zweverige vrouw maar iemand die haar mystiek beleven in het alledaagse leven inpast en die, om het in hedendaagse taal te zeggen, met beide benen op de grond blijft staan. Een soortgelijke manier van denken en voelen zien we ook in de nagelaten geschriften van Etty Hillesum.

In de cursus Van Hadewijch tot Hillesum lezen we mystieke teksten uit verschillende tijden en culturen. We verdiepen ons in de vraag wat een mystieke tekst is, en wat die teksten ons nu nog te zeggen hebben. En net als bij Hadewijch gaan we kritisch te werk. Wie haar werk begrijpt, kan ook andere mystieke auteurs lezen, begrijpen en in hun cultuur plaatsen.

De teksten worden de eerste middag in een reader aan alle deelnemers verstrekt. Elke middag wordt er een inleiding gegeven, worden teksten besproken en bekijken we wat die teksten ons nog te zeggen hebben. De teksten worden allemaal in modern Nederlands gelezen; daarnaast wordt ook de oorspronkelijke versie gegeven.

Hulpmiddelen: reader, muziekfragmenten.

Leiding: Annette van Dijk, docent aan de Fontys-opleiding theologie in Amsterdam. Ervaring in cursussen/ workshops over geloof, spiritualiteit en mystieke teksten.

Plaats: Remonstrantenzaal

Tijd: donderdagmiddag van 14.30 – 16.30 uur

Data: 28 september, 19 oktober, 2 en 16 november

Contactpersoon: Lideke in ’t Veld, tel. 023-5277233.

 

3. Gesprek aan Tafel

Bij deze bijeenkomsten eten we samen en bespreken ondertussen een hoofdstuk uit het boekje ‘Tien waarden’ van B. Luttikhuis. Iedereen neemt zelf belegd brood en fruit mee, dat delen we met elkaar en de kerk heeft een grote pan soep.

Het boekje ‘Tien Waarden’ zelf aan schaffen (€8,90). Helpers bij voorbereiding van de soep gevraagd. De soep is gratis.

 

 

Plaats: Remonstrantenzaal

Tijd: donderdagavond van 17.30 – 19.30 uur

Data: 7 december, 18 januari 2018, 15 februari en 15 maart

Leiding: ds. Sabine du Croo de Jongh, e-mail: sabineducroo@gmail.com

Minimaal 10, maximaal 30 deelnemers.

 

 4. Filmclub

Film

 

We vervolgen de documentaire ‘The story of God’ van Morgan Freeman met achtereenvolgens de vraag ‘Hoe is het begonnen?’ en ‘Waar komt het kwaad vandaan?’

Na een korte inleiding van Ds Sabine du Croo bekijken we een aflevering en praten daarover na. Rond zes uur onderbreken we om een kop soep en een broodje te eten. De laatste keer kijken we samen naar een speelfilm. Deze is nog nader te bepalen.

 

 

Plaats: Remonstrantenzaal

Tijd: Maandagavond van 17.00 – 20.00 uur

Data: 30 oktober, 11 december, 22 januari 2018

Leiding: Ds. Sabine du Croo de Jongh,
e-mail: sabineducroo@gmail.com

Kosten: € 5,- als bijdrage voor de maaltijd

Maximaal 30 deelnemers.

 

5. Wat biedt het liedboek ons?  Twee zangprojecten o.l.v. zangpedagoge Antje de Wit

Beide projecten hebben tot doel om de structuur en opzet van het nieuwe Liedboek beter te leren kennen. Welke nieuwe vocaal-muzikale mogelijkheden biedt het in de eredienst? Wat biedt het voor repertoire met het oog op bepaalde onderdelen van de liturgie? Wat biedt het voor bepaalde periodes van het kerkelijk jaar?

 

De eerste cursus, in het najaar, is een Kerst-zangproject waaraan ook mensen van buiten de kerk kunnen deelnemen. Hierin wordt de (koor-)zang en met name de ondersteuning van samenzang voor een Lessons & Carols dienst op 17 december voorbereid, en wordt kennis-gemaakt met de mogelijkheden van het Liedboek voor Advent en Kerst.

Tijd: Woensdag 14:30 – 16:30 uur

Data: 15/11, 22/11, 29/11, 6/12 en op 13/12 generale repetitie met Gerrie Meijers.

De tweede cursus vindt plaats in het voorjaar, heeft een meer binnen-kerkelijke uitstraling waarin allerlei vormen van samenzang en wissel-zang uit het Liedboek worden uitgeprobeerd gericht op specifieke onderdelen van de liturgie en/of voor een brede liturgische toepassing. In de (zang-)workshops wordt specifieke aandacht besteed aan zang rondom drempelgebed/gebed van inkeer, Kyrie en Gloria(-lied) en andere meditatie- of gebedsmomenten. Resultaat: vocale bijdrage en ondersteuning samenzang door voorzanger en eventueel koorgroepje aan de dienst op 13 mei 2018.
De cursussen worden geleid door Antje de Wit. Antje is zang- pedagoge, koordirigente, kerkmusicus en zangeres en heeft zangpraktijk ‘Symphonia’ in Santpoort: www.antjedewit.nl

Plaats:   Remonstrantenzaal

Tijd: Woensdag 14:30 – 16:30 uur

Data: 4 en 18 april, 9mei

Contactpersoon: Arianne Leguijt, arianne.leguijt@upcmail.nl

U kunt op beide cursussen afzonderlijk intekenen.

 

 6. De opstanding, wat staat er precies?

Drie ochtenden in de veertigdagentijd om bijbelteksten die over de opstanding gaan te lezen en te bespreken. Zelfstudie voor iedere bijeenkomst gewenst. We lezen de laatste hoofdstukken uit Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes. Deze bijeenkomsten hebben een studieus karakter.

Plaats: Oranjezaal

Tijd: Dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 uur

Data: 20 februari, 6 en 20 maart

Leiding: ds. Sabine du Croo de Jongh, e-mail: sabineducroo@gmail.com

Minimaal 10 deelnemers

7. Houvast

In deze kring gaan we samen op weg: Het gaat om zoeken naar zin en houvast; de antwoorden niet in pacht hebben maar opnieuw vragen stellen als je dacht dat je er was.
Geloven niet als de waarheid kennen, maar op zoek gaan, samen met anderen. Het vragende karakter van bijbelverhalen zien, Job als vragende, Jezus als vragen-steller, God als vraag. En dan houvast en zin zoeken….

Dit thema komt landelijk aan de orde in de remonstrantse gemeenten en wordt begeleid door een boekje van ds. Koen Holtzapffel. We zullen dat gebruiken.
De nadruk zal liggen op persoonlijke uitwisseling. De kring is een voortzetting van de kring over Compassie, maar nieuwe leden zijn welkom, tot een maximum van 12.

Tijd : donderdagochtend 10 uur

Data: 25 januari, 22 februari, 22 maart, 19 april

Leiding: ds. Lideke In’t Veld, tel . 023 5277233, email: lideke.intveld@hetnet.nl.

 

8. Gedicht Ontspoort

Dit is een kring waarin gezamenlijk gedichten worden gelezen. De kring staat open voor nieuwe leden. U krijgt een selectie gedichten thuis-gestuurd voordat we ze in de kring bespreken. We zijn nu bezig met gedichten van Rodaan Al Galidi. Hij is een vluchteling uit Irak, woont nu in België en schrijft in het Nederlands. Doel van het gezamenlijk lezen is niet zozeer een uitputtende analyse van het gedicht, maar meer een gesprek over hetgeen het gedicht bij de kringleden oproept. Daarmee kan een gesprek ontstaan dat net iets verder gaat dan waar je in het dagelijks leven aan toekomt.

Hebt u belangstelling dan kunt u contact opnemen met Corine Wepster.

Plaats: Oranjezaal

Tijd: Woensdagavond van 19.30 – 21.00 uur

Data: 5 x per jaar, start 27 september, dan in november, januari 2018, maart en mei

Leiding:Corine Wepster tel. 5478460 en Marion Sanders  e-mail: cwepster@xs4all.nl

9. Kring 50-plus

Gesprekskring voor mensen tussen 50 en 70 jaar, met of zonder betaald werk. Enkele keren per jaar komen wij bij elkaar met rondom tekst. Dat kan een preek zijn of een literaire of theologische beschouwing uit een religieuze traditie. De gesprekken gaan over de vraag wat de tekst voor jou persoonlijk betekent. Nieuwkomers van harte welkom.

Plaats: Oranjezaal

Tijd: 6 x per seizoen op wisselende avond 19.30 – 21.15 uur

Data: in overleg. De eerste bijeenkomst is dinsdag 12 september, 20.00 uur. We doen dan mee met het Do-Re-gesprek (zie blz 18) over het boekje ‘Jihad van liefde’.

Plaats van deze eerste bijeenkomst: Doopsgezinde Kerk, Frankestr.24

Leiding: Corine Wepster, tel. 5478460, email cwepster@xs4all.nl.

 

9.  Nog een kopje?

kopje

 

 

Iedere tweede donderdag van de maand is er open huis van 14.15 uur tot 15.45 uur voor iedereen van boven de 70 jaar. Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten en even bij te praten met een kopje koffie/thee (en nog een kopje…). Daarnaast bespreken we met elkaar onderwerpen die stof tot nadenken geven. De eerste bijeenkomst van het komend seizoen is op donderdag 14 sept. U bent van harte welkom.

 

 

Plaats: Remonstrantenzaal
Datum elke tweede donderdag van de maand
Tijd: 14.15 – 15.45 uur
Contactpersonen: Florentine Six, tel. 5241262 en Maaike Heil, tel. 5762221

                                                                    

Filosofisch Café Haarlem

Meer details over het programma kan hier gevonden worden.    

Projectkoor & Taizéliederen met het Hofkoor

Informatie over het programma van dit jaar kan hier gevonden worden.    

Do-Re gesprek

Een paar keer per jaar zijn er diensten met de Doopsgezinden samen.

De eerste is op 24 september en heeft als thema ‘Jihad van liefde’, naar het gelijknamige boekje van Mohammed el Bachiri. Deze dienst wordt voorbereid in het gesprek van Doopsgezinden en Remonstranten op dinsdag 12 september om 20.00 uur in de Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24, o.l.v. ds. Alex Noord en ds. Sabine du Croo.

Opgave bij sabineducroo@gmail.com

Oecumene

Remonstranten staan niet op zichzelf maar behoren tot de brede waaier van protestantse kerken die uit de Reformatie zijn voortgekomen. Ze zijn om verschillende redenen niet meegegaan in het landelijke Samen-op-Weg proces eind 20e eeuw en dus ook niet opgegaan in de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Kortom, de Remonstranten zijn nog altijd een zelfstandige kerk, en staan inhoudelijk aan de linkerkant, de vrijzinnige kant, van het palet van protestantse kerken. Hoewel landelijk zelfstandig, zijn er plaatselijk veel vormen van samenwerking.

In Haarlem hebben wij vele jaren intensief samengewerkt met de

(wat toen nog heette) Vereniging van Vrijzinnig Hervormden (VVH). Toen de VVH-Haarlem drie jaar geleden werd opgeheven zijn de meeste van hun leden vriend van de Remonstranten geworden.

Ook met andere kerken in Haarlem is een samenwerking: met de Lutheranen en de Protestantse Gemeente Haarlem-Centrum zijn er in de maanden juli en augustus gezamenlijke zomerdiensten, zo ook in de drie dagen vóór Pasen.

Met de Doopsgezinden zijn er jaarlijks twee diensten, in maart (waaraan ook De Kapel Bloemendaal en Nieuwe Kring Aerdenhout deelnemen) en in september. Ook wisselen we gegevens over programma’s met elkaar uit. Met enige regelmaat is er een Do-Re kring, dit jaar is er een gespreksavond in september ter voorbereiding op de gezamenlijke dienst, zie pag 18.

Remonstranten zijn lid van de Oecumenische Raad van Kerken. Deze Raad organiseert ieder jaar in de week van het gebed, in januari, een gezamenlijke viering in de kathedrale Bavo.

Dit jaar, 2017, is een bijzonder jaar. Want het is op 31 oktober 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deuren in Witten-berg spijkerde. Daarmee begon de reformatie. De werkgroep REFO 500 organiseert daarom op 27, 28 en 29 oktober 2017 een aantal activiteiten voor alle 30 kerken in Haarlem. Het thema is ‘Uit-een’.

Kijk in de lokale kranten en in het gemeenteblad voor de laatste info.