Cursussen

Overzicht 2018 – 2019

Iedereen kan zich inschrijven voor de cursussen en activiteiten. Voor leden en vrienden zijn bijeenkomsten meestal gratis, aan anderen wordt een bijdrage van  € 5,- per keer (tenzij anders vermeld) gevraagd.

U kunt een inschrijfformulier uit het programmaboekje invullen en per post sturen naar Oranjekade 1, 2011VC Haarlem of een e-bericht sturen naar bureau.remhaarlem@gmail.com.

1.     400 jaar geloven in vrijheid 

In drie bijeenkomsten bespreken we ‘Geloven in vrijheid’, redactie
S. Coenradie en K. Holzapffel. Dit boek is de opmaat van het thema van het jubileumjaar 2019; 400 jaar Remonstranten. Vijftien vrijzinnige auteurs belichten dit thema vanuit verschillende disciplines; godsdienstfilosofie, liturgie, literatuur, kunst, religiewetenschappen. Een boek voor wie nieuwsgierig is naar verfrissende vrijzinnige theologie.

Data: di 29/1 van 14.15-16.00 uur

Plaats: Remonstrantenzaal

Leiding en info: ds. Sabine du Croo de Jongh, e-mail: sabineducroo@gmail.com

Opgave mogelijk tot 14 januari.

2.  Van Hadewijch tot Hillesum, omgaan met mystieke teksten – vervolg

In het voorjaar 2018 hebben we ons verdiept in mystieke Westerse teksten aan de hand van muziek en (vertaalde) teksten van belangrijke personen uit een aantal stromingen van de geschiedenis van de Westerse spiritualiteit. Op die manier konden we zien hoe de mystiek zich in, om
en vechtend met de kerk ontwikkelde. Vier belangrijke periodes uit de geschiedenis werden nader bekeken door teksten te lezen, te luisteren naar muziek en alles te laten resoneren in onze eigen tijd.

In een tweede cursus wil ik opnieuw over mystiek praten en mystieke tek- sten lezen, maar nu aan de hand van begrippen die we in mystiek tegen- komen en die daar een eigen betekenis in krijgen. Hadewijch en Eckhart gebruiken bijvoorbeeld het begrip ‘afgrond’ bij de beschrijvingen van God of mystieke ervaringen. Dit i.t.t anderen, zoals Tauler, voor wie afgrond een woord is voor de hel, evenals bij Etty Hillesum. Veel mystici en dichters gebruiken deze metafoor, maar niet steeds in dezelfde betekenis lijkt het. In onze eigen tijd spreekt Wiman over ‘mijn heldere afgrond’, Otten dicht over een droom waarin hij drijft naar een rand van vloeiend glas, wat je ook een omschrijving van heldere afgrond kunt noemen.

Is ‘minne’ hetzelfde als ‘liefde’? Wat is de functie van ‘fierheit’ bij Hadewijch en andere (latere) mystici? Dit najaar wil ik die vragen bekijken en wellicht tot (iets als) een antwoord daarop komen.

De cursus wordt daarom als volgt opgezet:

1. Het begrip ‘afgrond’

2. Het begrip ‘minne’

3. Het begrip ‘fierheit’

4. Het visioen (structuur, opbouw, betekenis)

Om mee te doen is het niet nodig om eerst de cursus uit 2018 gevolgd te hebben. De belangrijkste begrippen worden opnieuw besproken.

Data: d0  4/10, 18/10,  8/11, 22/11 van 14.30-16.30 uur

Plaats: Remonstrantenzaal
Leiding: Anette van Dijk, docent aan de Fontys-opleiding theologie in Amsterdam
Info: Nel Vreugdenhil ncvreugdenhil@hotmail.com tel. 5320636 of Connie van de Herik, cvdherik@xs4all.nl, tel nr 06 21489829
Materiaal: reader, wordt bij aanvang uitgereikt, kosten  € 5
Kosten: gratis voor ‘Vrienden van de Remonstranten’, overigen  € 40, te voldoen bij aanvang. Opgave liefst voor 17 september bij bureau.remhaarlem@gmail.com.

3. De gewone bijbelkring

 

We lezen tijdens de bijeenkomst een stuk uit de bijbel, ds Sabine du Croo geeft achtergrondinformatie en we gaan in gesprek over de bedoeling van de schrijver en de betekenis die de tekst nu voor ons heeft. Deelnemers kunnen voorstellen doen voor tekstgedeelten. U hoeft niets voor te bereiden.

 

 

Plaats: Remonstrantenzaal

Tijd: donderdagmiddag van 13.30 – 15.15 uur

Data: 27/9, 15/11, 24/1, 28/3 en 23/5

Leiding: ds. Sabine du Croo de Jongh, e-mail: sabineducroo@gmail.com

Opgave mogelijk tot 20 september

 4. Filmclub

Film

 

We kijken een documentaire of film, eten samen soep met brood en gaan in gesprek over wat we gezien hebben. Iedere keer bereidt een tweetal de film voor en iemand anders maakt soep. Iedereen neemt zelf brood en fruit mee.

24 september Ted Talks over ‘Liever de liefde’

29 oktober  ‘Van de schoonheid en de troost’ van Wim Kayzer

26 november de film ‘An’

28 jan, 25 feb, 25 mrt

 

Plaats: Remonstrantenzaal

Tijd: Maandagavond van 17.00 – 19.30 uur

Data: 24 sep, 29 okt, 26 nov

Leiding: Ds. Sabine du Croo de Jongh, e-mail: sabineducroo@gmail.com

Bijdrage: € 5 voor de licentie filmrechten

Opgave: mogelijk tot 11 september

5. Twee zangprojecten o.l.v. zangpedagoge Antje de Wit

 

Zangproject (I) ‘Christmas Carols’

Zangproject (II) ‘De hemel wijd open’

Details kunnen gevonden worden Zangprojecten en koor

 

6. Oecumenische gesprekskring

In het najaar gaat een oecumenische gesprekskring van start van drie bijeenkomsten. Doel van deze gesprekskring is om meer draagvlak te creëren voor de oecumene.

De oecumene heeft twee poten: samen vieren (liturgie) en samen doen (diaconie). In deze drie bijeenkomsten besteden we aan beide poten aan- dacht. Enerzijds gaan we in op de inhoud van de oecumenische viering
in januari 2019: de liturgie. Anderzijds is er ruimte voor diaconie, namelijk het gemeenschappelijke project van de Raad van Kerken en de Gidskerken ‘Gasten in de stad’. Dit project is begonnen voor vluchtelingen, maar is nu voor nieuwe Haarlemmers: mensen met een verblijfsvergunning.

Deze gesprekskring is een initiatief van de Oud-Katholieke kerk, de Lutheranen, de Doopsgezinden, de Gidskerken, Stem in de Stad en de Remonstranten en is open voor alle leden, vrienden, belangstellenden van de kerken in Haarlem. U bent van harte welkom.

wo 12 september 20.00 – 21.45  in de Oud Katholieke kerk Kinderhuissingel 76 Haarlem

Pastoor Robert Frede houdt deze avond een inleiding over 70 jaar wereldraad en 50 jaar Nederlandse raad van kerken. Na de pauze is het woord aan een vertegenwoordiger van ‘Gasten in de stad’.

wo 10 oktober 20.00 – 21.45  Remonstrantse kerk Oranjekade 1 Haarlem

Ds Sabine du Croo de Jongh houdt een inleiding op het thema van de oecumenische viering op 20 januari 2019 ‘Justtice you shall pursue’ Deuteronomium 16: 18-20. Na de pauze is het woord aan een vertegenwoordiger van ‘Gasten in de stad’.

wo 14 november 20.00 – 21.45 Lutherse kerk Witte Herenstraat 22 Haarlem

Ds Sietse van Kammen gaat in op inhoud en vragen die in de vorige twee keren onvoldoende aan bod zijn gekomen. Na de pauze is het woord aan een vertegenwoordiger van het project ‘Gasten in de stad’.

Opgave: bureau Remonstranten. Geen sluitingsdatum inschrijving

7. Nu ik oud word

Hoe om te gaan met de laatste levensfase van een mens? Heb je in die fase van je leven de regie nog wel in eigen handen? Ben je afhankelijk geworden van anderen, tot de dood aan toe? Belangrijke vragen eisen dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan. De vragen hebben met zingeving te maken én raken onmiddellijk aan de zorg die wij als medemensen aan elkaar willen besteden. De vragen en ervaringen in de laatste levensfase stellen de kwetsbaarheid van een mensenleven aan de orde. Over deze onderwerpen gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van een uitgave van de Landelijke Raad van kerken. Deze ligt na de dienst op de boeken- tafel te koop, of kan worden toegestuurd door het bureau.

Een eerste stap naar het onderwerp van deze gesprekskring wordt ge- daan in het filosofisch café door Paul van Tongeren die een lezing houdt over zijn boek ‘Willen sterven, over de autonomie van het voltooide leven’. Zie ook de informatie onder het kopje ‘Filosofisch café’. De gesprekskring kan ook gevolgd worden zonder de lezing.

Data: wo 24/10 19.45 – 22.00 uur,  di 6/11, 20/11, 4/12, 5/2 en 2/4 van 14.15 – 16.00 uur

Plaats: kerkzaal en Remonstrantenzaal

Leiding en info: Ds. Sabine du Croo de Jongh, e-mail: sabineducroo@gmail.com

Opgave mogelijk tot 9 oktober.

8. De tien geboden, wat betekenen ze voor ons?

In een serie interviews in het dagblad Trouw werd aan heel verschillende mensen gevraagd wat de tien geboden in hun leven betekenden. Dat leverde een boeiend geheel aan levenservaringen en overtuigingen op. Aan ons ook die vraag: wat betekenen deze geboden/ richtlijnen voor ons leven en ons geloof. We gaan er over met elkaar in gesprek. De cursus is een voortzetting van de Houvastkring, maar er zijn nog enkele plaatsen.

Data: do 20/9, 11/10, 1/11 en 22/11 van 10.00 – 11.45 uur

Plaats: wordt bekend na opgave.
Leiding en info: ds Lideke In’t Veld, email: lideke.intveld@hetnet.nl. Maximum 12 plaatsen
Opgave mogelijk tot 13 september.

9. Filosofisch Café Haarlem

Meer details over het programma kan hier gevonden worden.    

10. Gedicht Ontspoort

Dit is een kring waarin gezamenlijk gedichten worden gelezen. De kring staat open voor nieuwe leden. U krijgt een selectie gedichten thuisge- stuurd voordat we ze in de kring bespreken. Doel van het gezamenlijk lezen is niet zozeer een uitputtende analyse van het gedicht, maar meer een gesprek over hetgeen het gedicht oproept. Daarmee kan een ge- sprek ontstaan dat net iets verder gaat dan waar je in het dagelijks leven aan toekomt.

 

Plaats: Oranjezaal

Tijd: Woensdagavond van 19.30 – 21.00 uur

Data: 3/10, 21/11 en nog drie data

Leiding:Corine Wepster tel. 5478460 en Marion Sanders  e-mail: cwepster@xs4all.nl

11. Gesprekskring ‘Zinin’

Gesprekskring voor mensen die in de tweede helft van hun werkende leven zijn, meer tijd hebben, iets minder verplichtingen en af en toe willen nadenken en praten over zinvragen. Tijd voor heroriëntatie: ’Wat vind je belangrijk in je leven, wat wil je?’. We komen een aantal keer per jaar bij elkaar. Data worden tijdens de bijeenkomsten afgesproken. Komende 28/2.

Plaats, data, tijd: in overleg. Leiding en info: Sabine du Croo.

12. Gesprekskring ‘Perspectief’

Gesprekskring voor mensen die net met pensioen zijn en bezig zijn hun leven opnieuw in te richten. We komen een aantal keer per jaar bij elkaar. Soms praten we over een boek, dan weer over een artikel of een thema dat door iemand wordt ingeleid. Data worden tijdens de bijeenkomsten afgesproken. Komende 29/3.

Plaats, data, tijd: in overleg. Leiding en info: Sabine du Croo.

13.  Nog een kopje?

kopje

 

 

Iedere tweede donderdag van de maand is er van 14.15 uur tot 15.45 uur ‘Nog een kopje’. Een gesprekskring voor iedereen van boven de 70/75 jaar. Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten en even bij te praten met een kopje koffie/thee (en nog een kopje…). Daarnaast bespreken we met elkaar onderwerpen die stof tot nadenken geven. De eerste bijeenkomst van het komend seizoen zal zijn op donderdag 13 september. U bent van harte welkom.

 

 

Plaats: Remonstrantenzaal
Datum: donderdag 13/9, 11/10, 8/11, 13/12, 10/1, 14/2, 14/3, 11/4 en 9/5
Tijd: 14.15 – 15.45 uur
Leiding en info: Florentine Six, tel. 5241262 en Maaike Heil, tel. 5762221                                            

14. Gesprekskring ‘Het roer moet om’

De denkbeelden over groei-economie hebben ons als samenleving aan de rand van het mogelijke gebracht. We weten het allemaal: de bronnen raken op, de aarde vervuilt, het klimaat verandert. Zijn wij in staat het roer om te gooien? Er wordt een transitie gevraagd naar een duurzame circulaire economie. Transitie vooronderstelt onze eigen bereidheid om duurzaamheid met hart en ziel in te vullen.

Die vraag naar onze bereidheid begint bij ons zelf, in ons eigen leven.
We gaan in gesprek over de vragen die daarmee samenhangen; ‘Genoeg is genoeg, maar wat is genoeg voor mij?’, ‘Wat is de zin van mijn leven en wat heb ik daar voor nodig en wat is overbodig?’, ‘Willen we altijd meer, of kan het ook zonder?’. Deze kring draait zelfstandig en deelnemers leveren zelf het gespreksmateriaal aan.

Plaats, data, tijd: in overleg
Leiding en info: Jaap Stelling, jgstelling@telfort.nl

Projectkoor & Taizéliederen met het Hofkoor

Informatie over het programma van dit jaar kan hier gevonden worden.    

ntal activiteiten voor alle 30 kerken in Haarlem. Het thema is ‘Uit-een’.

Kijk in de lokale kranten en in het gemeenteblad voor de laatste info.

Kennemer Vrienden Kring

De Kennemer vrienden waren vroeger een gezelschap van uitsluitend heren, maar sinds enige jaren zijn ook de vrouwen van harte welkom. Iedere maand is er een lezing over een actueel onderwerp en daarna is er discussie en kan men vragen stellen. Nieuwe belangstellenden zijn altijd welkom.

3e vrijdag van de maand, oktober t/m april 10.00 – 12.00 uur

Plaats: Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout Leiding en info: Bino Fortuin, tel. 5247816

(S)Preken voor andermans Parochie

Dit is een project van de gemeente Haarlem. De titel is een woordspeling op de Nederlandse zegswijze ‘Preken voor eigen parochie’. Iemand die dat doet, richt zich alleen op de eigen achterban. De gemeente Haarlem wil juist de beweging naar de onbekende religieuze of levensbeschouwe- lijke gemeenschap stimuleren. Zie ook artikel.

Als er genoeg mensen uit onze eigen Remonstrantse gemeente zijn die zich opgeven voor dit project om andere geloofsrichtingen te ontmoeten, kunnen we een remonstrants team vormen en hieraan mee doen.

Plaats, data, tijd: in overleg Leiding en info: Sabine du Croo