Beleidsplan Remonstrantse Gemeente Haarlem 2020-2025

Visie

Beleidsplan Remonstrantse Gemeente Haarlem 2020 – 2025

Als Remonstrantse gemeente Haarlem willen wij, vanuit het christelijke verhaal, een spiritueel centrum zijn. Het gebouw maakt integraal deel hiervan uit.
Naast reguliere diensten willen wij een programma van activiteiten bieden aan de Haarlemse gemeenschap waarin spiritualiteit, filosofie en cultuur tot uiting komen. Hiervoor leent het Remonstrantse kerkgebouw zich uitstekend als ontmoetingsplek. Daartoe willen we ons de komende 5 jaar ervoor inzetten dat belangstellenden de weg naar onze geloofsgemeenschap kunnen vinden, waarbij we open staan voor vernieuwingen op allerlei terrein.

Doelstelling

Wij weten ons geworteld in de remonstrantse, en in bredere zin vrijzinnig-christelijke, traditie waarin vrijheid en verdraagzaamheid zonder vooropgezet dogmatisme een essentiële rol spelen.
We zijn een vertel-, vier-, leer- en doe-gemeenschap, die ruimte biedt aan het verbinden van persoonlijk geloof met ontwikkelingen in de samenleving.

Zo willen wij een “huis voor de ziel” zijn, een gemeenschap waarin het geloof gezamenlijk wordt beleefd en gevierd, met oog voor de medemens, zowel dichtbij als veraf.

Uitvoering

Dit beleidsplan is een vervolg op het plan 2014 -2019 van de Remonstranten Haarlem.
We willen blijven investeren in wat goed gaat en waar mogelijk vernieuwen.
Inzet van menskracht binnen onze eigen gemeente maakt dat de uitvoering van de verschillende activiteiten een continue afweging zal zijn van wat op dat moment mogelijk is.

Blijven investeren in:

 • Muziekdiensten en speciale themadiensten (zoals Lessons and carols, poëzie,

  herdenking overledenen) en reguliere diensten.

 • Levensfasekringen, filmkring, projectkoren, kring/cursus nav teksten of boeken en

  incidentele lezingen en workshops.

 • Het filosofisch café: wordt druk bezocht. We willen verbinding met onze

  gemeenschap waarborgen en intensiveren, door thema’s van het filosofisch café op te nemen in onze activiteiten. Dit in de hoop dat belangstellenden zich als vriend melden.

 • PR-activiteiten: website; persberichten over muziekdiensten, filmkring en najaars- concert naar de plaatselijke kranten. Website zouden we graag vaker voor actuele zaken willen gebruiken. Brochure voor passanten moet worden aangepast.
 • Gemeenteblad: Voorlopig nog op papier, nu zes keer per jaar; mogelijkheden om te digitaliseren onderzoeken (wensen van gemeente).
 • Verhuur: de kerkzaal en het Remonstrantenhuis (de woonappartementen en kantoorruimte). Bij voldoende menskracht zou deze wellicht nog meer kunnen worden geïntensiveerd. De structurele verhuur van Remonstrantenhuis verloopt tot nu toe goed. De kerkzalen worden regelmatig verhuurd. Een vrijwilliger coördineert

verhuur en kosterszaken en is contactpersoon. Voor incidentele verhuur aan grotere groepen willen we opnieuw een pool van vrijwilligers vormen, ter assistentie van de kosters.

 • Onderhoud van de gebouwen.
 • Vereenvoudiging van uitvoerende taken: per activiteit vrijwilligers regelen
 • Samenwerking met andere kerkelijke gemeenten. KKK, Doopsgezinden, Lutheranen

  en PKN centrum.

 • De structuur van de huisbezoeken functioneert uitstekend: administratrice maakt

  afspraken, de predikant bezoekt jaarlijks à tweejaarlijks alle leden en vrienden.

 • Wijkwerk: Vier maal per jaar vindt een wijkbijeenkomst bij iemand thuis plaats. De

  predikant begeleidt dit. Op dit moment zorgt een aantal actieve vrijwilligers voor het bezorgen van bloemen na de diensten, bloemen bij palmpasen, de kerststukjes voor de adventsmiddag en de theemiddag.

 • Financiën: Als we de trend van de laatste jaren bekijken zien we een structureel jaarlijks tekort van rond de €40.000. Gezien onze reserves zouden we financieel nog minstens 10 jaar voort kunnen, mits er voldoende actieve leden zijn. Sinds februari 2017 is één predikant voor 0,7 FTE in dienst. We hopen dat de verhuur van het Remonstrantenhuis (kantoor en woonappartement) stabiele inkomsten blijft genereren en dat de vrijwillige bijdragen op peil zullen blijven.

  Waar mogelijk of nodig veranderen / vernieuwen / aanpassen:

 • Eén dienst minder per maand zou meer bezoekers kunnen opleveren en doet een

  minder groot beroep op steeds dezelfde vrijwilligers.

 • Inloopmoment: openstellen van het gebouw voor bezinning, bijvoorbeeld een

  tweede donderdag van de maand van 19 tot 20 uur, met predikant.

 • Vergroening: Zonnepanelen op het dak, vervanging van de ketel (wellicht

  warmtepomp), isolatie van de zolder, achterzetramen op de glas-in-loodramen,

  vervanging podiumverlichting naar ledlampen.

 • Communicatiemiddelen: meer digitaliseren (nieuwsbrief, gemeenteblad en

  programmaboekje.

 • Gezamenlijke diensten met Protestantse gemeente Haarlem-Centrum en Lutheranen

  en eventueel gesprekskring met Doopsgezinden. Samenwerking met de vrijzinnige

  gemeenten in Haarlem e.o. en de Haarlemse oecumene.

 • Er zijn contacten met de gemeente Haarlem ivm landelijke subsidie voor het

  opstellen van een kerkenvisie. Deze heeft als doel het gesprek op gang te brengen over de Haarlemse kerkgebouwen en te onderzoeken wat er speelt bij gemeenten, parochies als eigenaren van kerkgebouwen, om daarna samen te bezien of door slimmere samenwerking kansen voor de kerkgebouwen, die nu onzichtbaar zijn en onbenut blijven, in beeld kunnen komen.

 • Voor incidentele verhuur aan grotere groepen proberen we een pool van vrijwilligers te vormen, ter assistentie van de kosters.

  De kerkenraad,
  Marije Bernelot Moens-de Vries, Jan-Willem Kruisinga, Margriet Pots-Dik, Miriam van Praagh en Sabine du Croo de Jongh